Klub regler:

 

1.0

Optagelsesbetingelser

1.1

Medlemmer kan først optages efter, at de er fyldt 25 år.

1.2

Medlemmer skal være ejer af en MC, og have et førerbevis til do.

1.3

Medlemmer skal have et plet frit renommé, således at man ikke optager uheldige elementer i klubben.

2.0

Kontingent.

2.1

Til dækning af udgifter, samt eventuelle arrangementer betaler hvert medlem et månedligt kontingent, der fastsættes på klubmøde. Ved indmeldelse betales et gebyr på 300,- kr. for en prøvetid på 3 mdr., som ikke tilbagebetales ved udmeldelse.

Årskontingentet fastsættes til 1200,- kr. for medlemmer.

Kontingentet opkræves per måned for medlemmer, som indsættes på konto hver måned.

Såfremt kontingentet ikke er betalt til tiden, pålægges dette 20,- kr. pr. påbegyndt uge.

Til brug for indbetalinger og udbetalinger opretter klubben en bankkonto.

Bevægelser på disse konti kan kun foretages af Kasseren, samt hans afløser som varetager regnskabet, når Kasseren er ude og sejle, disse er personlig ansvarlig for, at indestående er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Regnskabsåret løber fra d. 1.Jan - 31.Dec.

2.2

Klubben afholder årligt et lille fælles arrangement, hvor resterende af det indkrævede kontingent vil blive brugt. Eventuelle forslag til fest/leje af fælleshus etc. Bedes leveret skriftligt/mundtligt til Kasseren, da denne vil arrangere dette arrangement.

3.0

Klubbens ledelse.

3.1

Klubbens ledelse varetages af de 3 stiftere af Klubben, dette betyder dog ikke at medlemmerne ikke tages med på råd.

Alle ris/ros vil blive taget op ved møder, og diskuteres i fællesskab, inden eventuelle nye regler vedtages.

4.0

 Ordensregler.

4.1

Når klubben deltager i træf eller er på Touring, skal der køres fornuftigt, sådan klubbens ry og omdømme ikke skades.

4.2

Al kørsel efter indtagelse af spiritus accepteres ikke. Klubben har alkohol-meter til rådighed, når der køres på træf/tur.

4.3

Har et medlem en bagsædepassager med på tur sammen med klubben, bliver denne automatisk underlagt klubbens ordensregler. Ansvaret for at disse overholdes påhviler det pågældende medlem.

4.4

Klubben har ingen faste klubaftener, men mødes når der er tid til det.

4.5

Overtrædelse af klubbens love og regler, medfører i grove eller gentagne tilfælde eksklusion. Denne beslutning træffes udelukkende af klubbens stiftere.

5.0

Vest og klubmærke

5.1

Medlemmer må bære vest og klubmærke.

5.2

Ved eksklusion eller udmeldelse, skal klubmærke(r) afleveres til Stifterne af Klubben.

5.3

Der kan dog ved ophør eller udmeldelse gives dispensation fra pkt. 5.2 såfremt 2/3 Af Stifterne af klubben kan gå ind for dette.

5.4

Såfremt medlemmer af klubben ikke ejer MC i mere end 18 måneder, skal denne aflevere rygmærke til de 3 stiftere af klubben. Dette kan dog dispenseres, hvis et MC køb er forestående. Dette afgøres udelukkende af de 3 stiftere af klubben.

5.5 

Klubben har kontakt til professionel syerske, som tager sig af syning af mærke, veste, trøjer og tryk på T-shirts. Alt Syerskens arbejde betales af det enkelte medlem. Dog ved tryk på T-shirts, købes 10 af gangen af klubben, og tryk betales til Klubben.

6.0

Klubbens formål

6.1

At mødes til fælles ture, samt eventuelle udenlandske ture på MC.

6.2

At mødes til total råhygge sammen over en kop kaffe/the eller en lille tår øl.